Tài nguyên trang

LIÊN KẾT


Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.usWHAT TIME IS IT?

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Thầy THÁI ĐỨC)
 • (Thầy Đình Chiến)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Tuyệt vời
Bổ ích
Đẹp
Bình thường

Ảnh ngẫu nhiên

GOODBYE_TO_ROMANCE.mp3 Ong_Cuong_trong_cay.jpg R4.jpg Khai_giang_CL.jpg 2579766.jpg 07032011075953.bmp 23022011075104.bmp 28012011083351.bmp Ikz1259476299.jpg Ng_V_Trinh7.jpg Bai_ca_TruongTHPT_Le_Loi11.mp3 Vangnhe12b4.flv Ap_20101116094326329.jpg Hotbmp.jpg Thiep_mung_2011jpg.jpg 1287587484386709791_574_574.jpg 1287587442374072852_574_574.jpg

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  CÔNG CỤ TÌM KIẾM

  XEM ĐIỂM THI ĐẠI HỌC

  Chọn trường
  Họ tên hoặc SBD
  Tra điểm

  WELCOME CAM LO HIGHT SCHOOL

  Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Cam Lộ.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  DE THI CHON DOI TUYEN HSG VAT LI

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hồ Đắc Vinh (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:05' 23-11-2009
  Dung lượng: 129.5 KB
  Số lượt tải: 19
  Số lượt thích: 0 người
  SÅÍ GIAÏO DUÛC - ÂAÌO TAÛO ÂÃÖ CHOÜN ÂÄÜI TUYÃØN THI QUÄÚC GIA
  QUAÍNG TRË NÀM HOÜC 2003 - 2004. MÄN: VÁÛT LYÏ LÅÏP 12
  ÂÃÖ CHÊNH THÆÏC Thåìi gian laìm baìi: 180 phuït (Khäng kãø giao âãö)
  ----------------------------------------------------------------------------
  Baìi 1: Xe ä tä khäúi læåüng m = 1200 kg bë phanh vaì làn xuäúng däúc
  våïi váûn täúc khäng âäøi, däúc coï âäü nghiãng våïi
  Xe coï 4 baïnh, mäùi baïnh xe âãöu coï baïn kênh ngoaìi R vaì âæåüc
  gàõn chàût våïi träúng haîm bãn trong coï baïn kênh (hçnh 1).
  Khi phanh, hai táúm maï phanh B , B’ bë eïp chàût vaìo träúng haîm
  våïi caïc læûc âãöu bàòng N.
  Haîy tçm N nãúu hãû säú ma saït træåüt giæîa träúng vaì táúm maï phanh laì
  Khäng coï sæû træåüt giæîa baïnh xe vaì âæåìng. Hçnh 1

  Baìi 2: ÅÍ O(C mäüt quaí cáöu bàòng sàõt näøi trong mäüt cháút loíng âæûng trong cháûu våïi 97% thãø têch quaí cáöu bë ngáûp. Hoíi khi nhiãût âäü tàng lãn âãún t( = 40(C thç coï bao nhiãu pháön tràm thãø têch quaí cáöu bë ngáûp trong khäúi cháút loíng âoï ?
  Cho biãút hãû säú nåí cuía sàõt laì (1 = 1,2.10(5 K(1
  hãû säú nåí cuía cháút loíng laì (2 = 8,2.10(4 K(1

  Baìi 3: Cho maûch âiãûn nhæ hçnh 2. Caïc âiãûn tråí âãöu bàòng R,
  tuû âiãûn C coï thãø thay âäøi âiãûn dung âæåüc. Âàût vaìo hai âiãøm
  A , D mäüt hiãûu âiãûn thãú u = Uosint.
  1/ Trong giaín âäö vectå cuía maûng, tçm quyî têch caïc âiãøm biãøu diãùn
  hiãûu âiãûn thãú cuía âiãøm F khi âiãûn dung C biãún thiãn tæì 0 ( (.
  (Láúy âiãûn thãú âiãøm A = 0).
  2/ Tênh biãn âäü vaì goïc lãûch pha so våïi U (hiãûu âiãûn thãú giæîa hai
  âiãøm A, D) cuía hiãûu âiãûn thãú U’ giæîa hai âiãøm F vaì B. Hçnh 2
  3/ Tênh giaï trë C âãø coï U’ so våïi U:
  - Cuìng pha.
  - Ngæåüc pha.
  - Lãûch pha
  Cho biãút R = 50( ;
  Baìi 4: Mäüt voìng troìn bàòng dáy dáùn coï baïn kênh r âæåüc âàût trong
  mäüt tæì træåìng âãöu coï caím æïng tæì B vuäng goïc våïi màût phàóng cuía
  voìng troìn vaì voìng troìn âoï âæåüc näúi våïi tám bàòng hai thanh kim loaûi
  (hçnh 3). Thanh OA cäú âënh, thanh OB quay våïi váún täúc
  Mäùi âån vë chiãöu daìi cuía voìng troìn cuîng nhæ caïc thanh âãöu coï âiãûn tråí Ro.
  a) Tênh sæïc âiãûn âäüng cuía caím æïng xuáút hiãûn trãn thanh OB. hçnh 3
  b) Láûp biãøu thæïc tênh cæåìng âäü doìng âiãûn caím æïng chaûy trong caïc thanh kim loaûi theo thåìi gian. Choün thåìi âiãøm ban âáöu t = 0 khi OA truìng OB.
  c) Tênh cæåìng âäü doìng âiãûn chaûy qua caïc cung dáy dáùn theo goïc (.

  HÆÅÏNG DÁÙN CHÁÚM ÂÃÖ CHOÜN ÂÄÜI TUYÃØN HSG THI QUÄÚC GIA
  MÄN VÁÛT LÊ LÅÏP 12 (Khoïa ngaìy 26/11/2003)
  ---
  Så læåüc caïch giaíi vaì biãøu âiãøm
  Baìi 1:(2,5 âiãøm) Xeït xe chuyãøn âäüng âæåüc mäüt quaîng âæåìng laì S
  - Nãúu xe khäng phanh thç cäng cuía ngoaûi læûc laìm tàng âäüng nàng cuía xe laì:
  (E = mg.S.sin( (1) 0,25â
  - Nãúu xe bë phanh âãø váûn täúc xe khäng thay âäøi thç cäng cuía læûc ma saït träúng haîm A
  laì theo âënh luáût baío toìan nàng læåüng thç A = (E (2) 0,25â
  + Goüi A1 laì cäng cuía mäüt læûc haîm åí mäüt maï phanh thç A = 8 A1 (3)
  Vaì A1 =(.N.S1 (4) 0,25â
  Våïi S1 vaì quaîng âæåìng mäùi táúm haîm træåüt âæåüc khi xe âi âæåüc quaîng âæåìng S

  Nãn
  (5) 0,25â
  Thay vaìo (4) ta coï: 0,25â
  Tæì (3) (6) 0,25â
  Tæì (1), (2), (6) 0,25â
  0,25â
  0,25â
  Thay säú ta coï N ( 643N 0,25â
   
  Gửi ý kiến