Tài nguyên trang

LIÊN KẾT


Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.usWHAT TIME IS IT?

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Thầy THÁI ĐỨC)
 • (Thầy Đình Chiến)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Tuyệt vời
Bổ ích
Đẹp
Bình thường

Ảnh ngẫu nhiên

GOODBYE_TO_ROMANCE.mp3 Ong_Cuong_trong_cay.jpg R4.jpg Khai_giang_CL.jpg 2579766.jpg 07032011075953.bmp 23022011075104.bmp 28012011083351.bmp Ikz1259476299.jpg Ng_V_Trinh7.jpg Bai_ca_TruongTHPT_Le_Loi11.mp3 Vangnhe12b4.flv Ap_20101116094326329.jpg Hotbmp.jpg Thiep_mung_2011jpg.jpg 1287587484386709791_574_574.jpg 1287587442374072852_574_574.jpg

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  CÔNG CỤ TÌM KIẾM

  XEM ĐIỂM THI ĐẠI HỌC

  Chọn trường
  Họ tên hoặc SBD
  Tra điểm

  WELCOME CAM LO HIGHT SCHOOL

  Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Cam Lộ.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Đổi mới công tác quản lý trong trường học

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Hoàng Đức Dục-THPT Cam Lộ
  Người gửi: Trần Quang Phong (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:05' 17-10-2009
  Dung lượng: 18.1 KB
  Số lượt tải: 11
  Số lượt thích: 0 người
  MÄÜT SÄÚ VÁÚN ÂÃÖ VÃÖ ÂÄØI MÅÏI CÄNG TAÏC QUAÍN LÊ ÅÍ TRÆÅÌNG THPT

  I/ QUAÍN LÊ GIAÏO DUÛC:
  Khaïi niãûm:
  Giaïo duûc laì mäüt hoaût âäüng xaî häüi räüng låïn, coï liãn quan træûc tiãúp âãún låüi êch vaì nghéa vuû, quyãön låüi cuía moüi ngæåìi dán, moüi täø chæïc kinh tãú - xaî häüi, âäöng thåìi coï taïc âäüng maûnh meî âãún tçnh hçnh phaït triãøn cuía quäúc gia do âoï váún âãö quaín lê giaïo duûc luän luän laì vấn âãö âæåüc caïc næåïc quan tám cho duì laì næåïc låïn hay næåïc nhoí , næåïc giaìu hay næåïc ngheìo, næåïc phaït triãøn hay âang phaït triãøn. Nhæîng váún âãö vãö thæûc hiãûn chênh saïch giaïo duûc quäúc gia, náng cao hëãu quaí âáöu tæ cho giaïo duûc âãöu liãn quan âãún cäng taïc quaín lê giaïo duûc tæì bçnh diãûn quäúc gia (vé mä) âãún caïc cáúp quaín lê giaïo duûc åí âëa phæång, caïc cå såí giaïo duûc âaìo taûo (vi mä). Do âoï, viãûc nghiãn cæïu kinh nghiãûm quaín lê giaïo duûc åí caïc næåïc trãn thãú giåïi vaì váûn duûng phuì håüp våïi âiãöu kiãûn næåïc ta laì mäüt yãu cáöu cáúp baïch coï yï nghéa hãút sæïc to låïn.
  1.2. Caïc tênh cháút âàûc trưng cuía cäng taïc quaín lê giaïo duûc:
  * Tênh cå chãú: Thãø hiãûn tuyì thuäüc vaìo chãú âäü chênh trë vaì thãø chãú nhaì næåïc maì caïc quäúc gia khaïc nhau coï caïc cå chãú quaín lê giaïo duûc khaïc nhau, cå chãú quaín lê giaïo duûc cuîng thay âäøi theo tæìng giai âoaûn phaït triãøn cuía quäúc gia vãö caïc màût nhæ kinh tãú, chênh trë, vàn hoaï, xaî häüi ...Tênh cå chãú coï 2 mä hçnh cå baín:
  - Cå chãú quaín lê táûp trung vaì kãú hoaûch hoaï cao.
  - Cå chãú quaín lê phi táûp trung hoaï vaì âënh hæåïng thë træåìng åí nhiãöu mæïc âäü khaïc nhau.
  * Tênh kãú hoaûch hoaï giaïo duûc:
  Kãú hoaûch hoaï laì mäüt chæïc nàng quaín lê giaïo duûc cå baín åí caïc cáúp quaín lê vé mä, âëa phæång vaì caïc cå såí giaïo duûc. Tuy nhiãn , tuyì thuäüc vaìo mä hçnh quaín lê cuía mäùi næåïc maì cäng taïc kãú hoaûch hoaï giaïo duûc âæåüc thãø hiãûn åí caïc mæïc âäü vaì hçnh thæïc khaïc nhau nhæ Thaïi Lan coï caïc kãú hoaûch phaït triãøn giaïo duûc 5 nàm láön thæï 9 (1997-2002), Philippin coï chæång trçnh quäúc gia phaït triãøn cho moüi ngæåìi giai âoaûn 1999-2000, Trung Quäúc cuîng coï caïc kãú hoaûch phaït triãøn giaïo duûc 5 nàm nhæ laì mäüt bäü pháûn cuía kãú hoaûch phaït triãøn kinh tãú - xaî häüi daìi haûn. ÅÍ caïc cå såí giaïo duûc âáöu tæ cho xáy dæûng kãú hoaûch daìi haûn 5 nàm, ngàõn haûn 1 nàm, kãú hoaûch hoüc kç , kãú hoaûch thaïng, kãú hoaûch haìng tuáön vaì cuû thãø haìng ngaìy cho mäùi hoaût âäüng.
  * Tênh phán cáúp quaín lê hãû thäúng giaïo duûc.
  Tuyì vaìo âënh chãú nhaì næåïc maì caïc quäúc gia coï caïc cå chãú phán cáúp quaín lê giaïo duûc khaïc nhau nhæng âãöu thäúng nháút quaín lê theo 3 cáúp:Trung æång - Bäü, âëa phæång - , cå såí - træåìng hoüc âa daûng caïc loaûi hçnh cáúp hoüc báûc hoüc vaì loaûi hçnh âaìo taûo tæì máöm non âãún tiãøu hoüc, trung hoüc, âaûi hoüc -sau âaûi hoüc. Mäùi cáúp quaín lê coï chæïc nàng nhiãûm vuû , quyãön haûn riãng.
  Lê do âäøi måïi quaín lê giaïo duûc åí træåìng phäø thäng:
  Trong vàn kiãûn Häüi nghë láön thæï II Ban cháúp haình trung æång Âaíng khoaï VIII âaî chè roî “ Âäøi måïi cäng taïc quaín lê giaïo duûc “ vaì “ måïi cå chãú quaín lê giaïo duûc”.
  Vàn kiãûn Häüi nghë láön thæï 6 Ban cháúp haình Trung æång khoaï IX âaî xaïc âënh “ Thæûc hiãûn maûnh meî phán cáúp quaín lyï giaïo duûc, phaït huy tênh chuí âäüng, tæû chuí traïch nhiãûm cuía caïc cå såí giaïo duûc “ vaì “ Tiãúp tuûc xáy dæûng âäöng bäü vaì këp thåìi hoaìn thiãûn caïc vàn baín phaïp lê giaïo duûc. Xaïc âënh vaì thãø chãú hoaï vai troì , chæïc nàng caïc cáúp quaín lê . Hoaìn thiãûn täø chæïc bäü maïy quaín lê giaïo duûc tæì Bäü giaïo duûc vaì âaìo taûo âãún caïc cå såí giaïo duûc”.
  Mäüt trong nhæîng giaíi phaïp phaït triãøn giaïo duûc cuía chiãún læåüc phaït triãøn giaïo duûc 2001 - 2010 laì: “ Âäøi måïi quaín lê giaïo duûc, âäøi måïi vãö cå baín vaì phæång thæïc quaín lê giaïo duûc theo hæåïng náng cao hiãûu læûc quaín lyï nhaì næåïc, phán cáúp maûnh meî nhàòm phaït huy tênh chuí âäüng vaì tæû chëu traïch nhiãûm cuía caïc âëa phæång, cuía caïc cå såí giaïo duûc, kiãn quyãút mäüt caïch coï hiãûu quaí caïc váún âãö bæïc xuïc ngàn chàûn vaì âáøy luìi caïc hiãûn tæåüng tiãu cæûc hiãûn nay “. (Nguäön: Chiãún læåüc phaït triãøn giaïo duûc 2001-2010 NXB Giaïo duûc - trang 33).
  II/ CAÏC NÄÜI DUNG CÁÖN ÂÄØI MÅÏI QUAÍN LÊ ÅÍ TRÆÅÌNG THPT.
  2.1. Âäøi måïi tæ duy:
  Tæ duy laì cå såí hçnh thaình nàng læûc trê tuãû, laì mäüt trong nhæîng âiãöu kiãûn âãø
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓