Tài nguyên trang

LIÊN KẾT


Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.usWHAT TIME IS IT?

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Thầy THÁI ĐỨC)
 • (Thầy Đình Chiến)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Tuyệt vời
Bổ ích
Đẹp
Bình thường

Ảnh ngẫu nhiên

GOODBYE_TO_ROMANCE.mp3 Ong_Cuong_trong_cay.jpg R4.jpg Khai_giang_CL.jpg 2579766.jpg 07032011075953.bmp 23022011075104.bmp 28012011083351.bmp Ikz1259476299.jpg Ng_V_Trinh7.jpg Bai_ca_TruongTHPT_Le_Loi11.mp3 Vangnhe12b4.flv Ap_20101116094326329.jpg Hotbmp.jpg Thiep_mung_2011jpg.jpg 1287587484386709791_574_574.jpg 1287587442374072852_574_574.jpg

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  CÔNG CỤ TÌM KIẾM

  XEM ĐIỂM THI ĐẠI HỌC

  Chọn trường
  Họ tên hoặc SBD
  Tra điểm

  WELCOME CAM LO HIGHT SCHOOL

  Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Cam Lộ.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Một số bài tập Excel p2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thái Đức (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:59' 20-03-2010
  Dung lượng: 54.5 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người


  BAÛNG CHIEÁT TÍNH TIEÀN ÑIEÄN
  STT Chuû Hoä Loaïi hoä Soá cuõ Soá môùi "Trong
  ñ/möùc" "Vöôït
  ñ/möùc" "Tieàn
  trong ÑM" "Tieàn
  vöôït ÑM" "Tieàn
  phaûi traû"
  1 Laâm Vi Quan CQA 210 380 50 120 17500 84000 101500
  2 Thuøy Voâ Tuù NHD 220 330 80 30 40000 30000 70000
  3 Mai Coâ Hoa CBA 270 300 30 0 10500 0 10500
  4 Nguõ Ñan Taâm CBC 270 310 40 0 18000 0 18000
  5 Hoaøng Töï Coå CQA 300 320 20 0 7000 0 7000
  6 Ñoà Nhaân Sinh CND 280 356 76 0 38000 0 38000
  7 Ñaøo Chi Thuûy CBC 210 422 70 142 31500 127800 159300
  8 Nhaân Chi Sô CQB 230 263 33 0 13200 0 13200
  9 Ñieàn A Chieâu NHA 260 350 50 40 17500 28000 45500
  10 Baát Phuïc Hoài CQA 290 360 50 20 17500 14000 31500
  TOÅNG COÄNG : 499 352 210700 283800 494500
  Baûng ñònh möùc Soá hoä vöôït ñònh möùc: 5
  Loaïi hoä Ñ/Möùc Loaïi hoä A B C D
  A 50 Giaù tieàn 350 400 450 500
  B 60
  C 70 Loaïi hoä A B C D
  D 80 "Tieàn
  Phaûi traû" 0 0 0 108000
  Yeâu caàu :
  1. Tính soá KW duøng trong ñònh möùc :
  Soá Söû Duïng= Soá Môùi - Soá Cuõ ( nhöng neáu soá söû duïng nhieàu hôn ñònh möùc loaïi hoä ñoù thì
  "chæ tính baèng vôùi ñònh möùc maø thoâi, giaù ñònh möùc ñöôïc doø ôû baûng giaù ñònh)."
  2. Tính soá KW vöôït ñònh möùc :
  Neáu söû duïng khoâng nhieàu hôn ñònh möùc loaïi hoä ñoù thì Soá KW vöôït ñònh möùc baèng 0
  Ngöôïc laïi thì soá KW vöôït ñònh möùc = Soá söû duïng - Ñònh möùc
  3. Tieàn trong ñònh möùc : Laáy soá löôïng trong coät ñònh möùc nhaân vôùi ñôn giaù ñieän cho moãi
  loaïi hoä ñöôïc doø trong baûng giaù ñieän.
  4. Tieàn vöôït ñònh möùc :Moãi KW vöôït ñònh möùc tính gaáp ñoâi giaù quy ñònh cho moãi loaïi hoä.
  5. Tieàn phaûi traû = Tieàn trong ñònh möùc + Tieàn vöôït ñònh möùc
  6. Toång caùc coät töông öùng.
  7. Coù bao nhieâu hoä vöôït quaù ñònh möùc. Tính vaøo oâ F19
  8. Toång soá tieàn phaûi traû cho töøng loaïi hoä ôû baûng doanh thu.
  "9. Trích nhöõng hoä loaïi ""D"". "
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓